ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.
(Szállító)
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) Szállító valamennyi szállítására és értékesítésére valamint a Megrendelőkkel kötendő minden egyes későbbi szerződésre is vonatkoznak. Megrendelők egyéb, a szállítási és értékesítési feltételekkel kapcsolatos egyoldalú kikötései vagy korlátozásai érvénytelenek. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása vagy az attól való eltérés egyedi esetekben kizárólag akkor lehetséges, ha ezekhez a módosításokhoz vagy a feltételektől való eltéréshez a Szállító előzetesen írásban határozottan hozzájárult.

II. AJÁNLATOK, MEGRENDELÉSEK

1. Szállító  írásos  ajánlatai  az  árajánlatban  megjelölt  időpontig  érvényesek.  Szállító  a  HUF-ban  számított, 5%-ot meghaladó alapanyag/árfolyamváltozásból fakadó árnövekedés esetén jogosult az ajánlat visszavonására. A szállítási szerződés a Szállítóhoz érkezett írásos megrendelés Szállító által történő írásos visszaigazolásával jön létre. A megrendelés visszaigazolás tartalma megegyezik a szerződés tartalmával. Szállítóra nézve kizárólag az általa visszaigazolt termékek szállítása kötelező érvényű.
Amennyiben Megrendelő a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően visszavonja a megrendelést, úgy 10% kötbért köteles fizetni Szállítónak. A kötbér alapja a megrendelésekben szereplő árumennyiség nettó ellenértéke. Szállító jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni Megrendelővel szemben.

2. A Megrendelő által bizalmasnak minősített receptúrákat vagy egyéb iratokat, amelyeket a megrendelés teljesítéséhez ad át, a Szállító bizalmasan kezel és csak a Megrendelő hozzájárulásával teszi harmadik személyek részére hozzáférhetővé. A Megrendelő által adott ajánlások, használati utasítások kizárólag akkor kötelezőek a Szállítóra nézve, ha ezeket írásban visszaigazolta.


III. SZÁLLÍTÁS

1. A kiszállítás Szállító által visszaigazolt árakon és feltételek mellett történik. A szállítási határidő a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum és anyag kézhezvételét követően kezdődik. A szállítási határidő betartottnak tekintendő akkor is, ha a Szállító jelezte szállítási készségét, azonban a termék elküldése nem a Szállítónak felróható okból válik lehetetlenné.

2. Szállítónak jogában áll több részletben szállítani, ha a rendelés visszaigazolásban is így szerepelt, illetve ha a Megrendelő ebbe beleegyezik. Szállító eltérhet a szerződésben foglaltaktól vis major esetén (XII. pont). A megrendelések a Szállító csomagolási egységeire vetített mennyiségekre, illetve azok egész számú többszörösére vonatkozhatnak. Szállító az értékesítési egységeket ( IBC, hordó, ballon, kanna) kizárólag 100%-os telítettséggel szolgáltatja ki. Szállító veszélyes anyagnak minősülő árukat csak a vonatkozó jogszabályok által meghatározott engedéllyel és adószámmal rendelkező személy részére ad ki.

3. A szállítás a címzett számlájára és veszélyére történik. Fuvardíjmentesen eladott áruk esetében a Szállító átvállalja a fuvardíjat, azonban a fuvarozásból származó kockázatot nem. A szerződés megkötését követő vám-, adó- vagy egyéb közteher emeléseket Megrendelő viseli.

4. Az áru minősége akkor megfelelő vagy a megállapodás szerinti specifikáció akkor tekintendő teljesítettnek, ha ezekkel a tulajdonságokkal a feladáskor rendelkezik.

IV. AZ ÁRU ELSZÁLLÍTÁSA

Az áru elvesztésének, megsemmisülésének, károsodásának veszélye, amennyiben kifejezett, eltérő írásbeli megállapodás nem jön létre, az átadással a fuvarozóra vagy saját elszállítás esetén a Megrendelőre száll át. A Szállító fenntartja magának a jogot a szállítási útvonal és mód megválasztására. A Megrendelő különleges szállítási igényei alapján felmerülő többletköltségeket a Megrendelő köteles viselni.


V. ÁRUÁTVÉTEL

Mennyiségi átvétel: A szállítási dokumentum (szállítólevél) Megrendelő által vagy nevében történő aláírása az áru mennyiségi átvételét jelenti – beleértve a megfelelő és elfogadott csomagolást és az áru állapotát. Mennyiségi reklamáció elfogadásának feltétele jegyzőkönyv felvétele, amely részletesen tartalmazza az esetleges hiány vagy sérülés tényét, a sérült termékek vagy hiány mennyiségét és azt a szállítást végző sofőr, valamint a Megrendelő/Címzett olvasható aláírásával leigazolja.
 
Minőségi átvétel: az áru minőségi átvétele az áru átvételétől számítva 24 órán belül és kizárólag az eredeti csomagolásban lévő anyagból történhet. Hibás teljesítés esetén Megrendelő haladéktalanul köteles írásban értesíteni Szállítót és megadni minden információt, amely a minőségi kifogás megítéléséhez elegendő. A reklamáció késedelmes voltából származó bizonyíthatatlanság Megrendelő terhére esik. Minőségileg nem megfelelő áru esetén a Megrendelő csak akkor tarthat igényt a jóváírásra vagy a pótszállításra, ha a megkifogásolt áru visszaszállításra került.

VI. TERMÉKSZERKEZET

A Szállító által harmadik féltől (gyártótól) készen kapott és leszállított áruk alkalmazása, felhasználása, feldolgozása és kezelése Szállító hatáskörén kívül esik, ezért az kizárólag a Megrendelő felelőssége. Szállító szóban vagy írásban adott felhasználási javaslata nem kötelező érvényű útmutatás és nem mentesíti Megrendelőt a leszállított áru megfelelő átvizsgálása alól annak tervezett felhasználására és céljára tekintettel. A REACH (az EU vegyi anyagokra vonatkozó egységes bejegyzési, értékelési és engedélyeztetési rendszere) értelmében regisztrált felhasználás nem jelenti az áru bizonyos paramétereiről való megállapodást, illetve a regisztrált felhasználás nem tekintendő szerződésileg garantált vagy megállapodott felhasználásnak. A megállapodás megkötését megelőzően Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy megvizsgálja, az áru tervezett felhasználása megfelel-e a REACH szerinti termék specifikus felhasználásának.


VII. CSOMAGOLÓESZKÖZÖK

(IBC tartályok – hordó – ballon – kanna)
Szállító az árut kizárólag az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) előírásainak megfelelő csomagolásban adja át Megrendelőnek. A különböző csomagolóanyagok használatáért és rendelkezésre bocsátásáért Megrendelő az alábbiakban meghatározott feltételeket köteles betartani, illetve díjakat megfizetni.
 
  • A csomagolóanyag az áruval együtt kerül számlázásra és arra az árura vonatkozó fizetési határidő az irányadó.
  • Előre történő fizetés esetén az áru értékén túl a csomagolóeszközök értékét is előre kell kifizetni.
  • Szerződés esetén a csomagolóanyagokat Szállító a megrendelés visszaigazolásán szerepelteti és az ott megadott áron számlázza Megrendelő részére.
  • Szállító – amennyiben a csomagolóeszközök kiszállítását is Szállító végezte – gondoskodik a csomagolóanyagok visszaszállításáról, amennyiben Megrendelő erre vonatkozó igényét a megrendeléskor, a szállításkor, vagy legkésőbb a visszaviteli határidő lejártát megelőző 5. munkanapig a lejelentési lapon írásban jelezte.
  • Megrendelő írásban köteles megadni azt az időintervallumot, amikor a telephelyén dolgozók kiadják
    1. csomagolóeszközöket Szállító fuvarozójának.
Az IBC tartályok használata után a Megrendelő bérleti díjat köteles fizetni. A bérletet Megrendelőnként írásos tartálybérleti szerződés szabályozza. Szállító tartályt kizárólag aláírt tartálybérleti szerződés alapján ad bérbe Megrendelőnek.
 
Megrendelő köteles továbbá minden, a Szállítótól átvett csomagolóeszközt a közúti ADR szállításra vonatkozó előírásoknak megfelelően visszaadni (üres állapotban, épen, sérülésmentesen, ép szerelvényekkel, külső-belső szennyeződéstől, és idegen anyagtól mentesen, idegen címkék, idegen bárcák, idegen jelölések nélkül) Szállító részére. Ezen túlmenően mindennemű, Szállító által Megrendelő részére átadott illetve visszaadott csomagolóeszközök mozgása kizárólag olvashatóan kitöltött szállítólevélen történhet. A szállítólevélnek kötelezően tartalmaznia kell: Megrendelő teljes nevét, a csomagolóeszköz típusát, tételes darabszámát, IBC tartályoknál az egyedi DCH-s Szállítói azonosítószámot, továbbá az átvétel időpontját, helyszínét, valamint az átvevő személy nevét. A Megrendelő által kiállított szállítólevelet a Megrendelőnek le kell bélyegeznie és az arra jogosult személynek olvashatóan alá kell írnia. A szállítólevélnek tartalmilag és formailag is meg kell felelnie az ADR előírásainak. Fenti előírások kifejezetten vonatkoznak Szállító által Megrendelő részére átadott raklapokra is.
 
Amennyiben Megrendelő a csomagolóeszközök visszaszállításának nem tesz eleget, úgy IBC tartályok esetében a tartálybérleti szerződésben foglaltak érvényesek, egyéb csomagolóeszközök esetében pedig
 
Szállító a csomagolóeszközök 30 napon túli használata miatt az alábbiak szerinti, csökkentett áron vásárolja azokat vissza:
 
31 – 60 nap között a csomagolóeszköz értékesítéskori árának 70%-a
61 – 90 nap között a csomagolóeszköz értékesítéskori árának 50 %-a
91. naptól történő visszaszállítás (lejelentés) esetén a csomagolóeszközt Szállító nem írja jóvá és fizikailag sem veszi vissza.
 
A csomagolóeszköz eladás és visszaérkezés közötti időpont számításában a FIFO elv (az elsőként kiszállított csomagolóeszközt vételezi vissza Szállító elsőként) érvényesül az eszköz típusára (lúgos-savas, stb.) való tekintet nélkül. A Szállító telephelyére visszaérkezett csomagolóeszközöket a Szállító megvizsgálja és kizáró ok hiányában a fenti elvek szerint azok értékét Megrendelőnek jóváírja. Kizáró ok, ha a csomagolóeszköz használhatatlan, vagy olyan mértékben szennyezett, hogy annak további használata nem lehetséges.

Csomagolóeszközök tisztítási,- felújítási díjai:
 
Amennyiben Megrendelő a csomagolóeszközt szennyezett állapotban vagy hiányosan, sérülten adja, vagy juttatja vissza Szállító részére, Szállító csomagolóeszköz tisztítási, illetve -felújítási díjat számít fel. Ezek mértékének a megállapítása Szállító mindenkori joga. Szállító a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad az aktuális tisztítási és felújítási díjakról.


VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az áru ellenértékének kiegyenlítése – számla ellenében – az áru átvételekor készpénzfizetéssel azonnal, vagy a kibocsátott számla alapján átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül történik. Készpénzes/utánvétes szállítmányok ellenértéke a számlán megadott határidőknek és utasításoknak megfelelően teljesítendő, bárminemű beszámítás nélkül. A Megrendelő fizető- vagy hitelképességének megrendülésére vonatkozó információ esetén Szállító jogosult valamennyi szerződéstől a folyamatban lévő szállítások tekintetében elállni, illetve a további kiszállítást megfelelő biztosíték nyújtásához kötni, ideértve az előrefizetés kikötését is. Fizetési késedelem esetén Szállító jogosult a fizetési határidőket lerövidíteni és/vagy valamennyi fennálló tartozást esedékessé tenni. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a teljes összeg megjelenik a Szállító bankszámláján.IX. HITELKERET

Szállító a Megrendelő részére történő szállításokra, rendelésekre és a (legyártott) készletekre saját információi alapján áruhitel-keretet biztosít, melyet szükség esetén egyoldalúan, nem érintve a Szállító által már visszaigazolt megrendeléseket, bármikor módosíthat. Szerződés aláírása esetén a Szállító a szerződésben írásban, vagy megrendelés felvételekor kérésre szintén írásban tájékoztatja Megrendelőt a részére meghatározott hitelkeret összegéről. A mindenkor érvényes hitelkeret teljes kihasználása esetén az új rendelések felvételére a rendelés értékének előlegként történő megfizetését követően kerülhet sor.
Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult az új rendelések felvételét, illetve a már leadott rendelések legyártását és/vagy kiszállítását felfüggeszteni és a hitelkeretet visszavonni, ezáltal a kiszállításokat felfüggeszteni.


X. FIZETÉSI KÉSEDELEM

Késedelmes fizetés esetén Szállító késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmes fizetésből vagy nem teljesítésből származó károk vonatkozásában Szállító további kártérítési igénnyel élhet. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Megrendelő köteles megtéríteni a Szállító követelésének érvényesítésével kapcsolatos valamennyi díjat (ügyvédi költség, felszólítások postaköltsége, stb.).


XI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A leszállított áru tulajdonjoga csak akkor száll át a Megrendelőre, ha fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. Megrendelőnek addig áll jogában az árut üzletmenete során felhasználni, amíg a számlákon feltüntetett határidőkre fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíti. A tulajdonjog fenntartással átadott áru továbbértékesítéséből vagy az azzal kapcsolatos egyéb jogalapon fennálló követelést a Megrendelő már most engedményezi a Szállítóra. Tilos az árut a fizetési kötelezettségek teljesítése előtt megterhelni vagy biztosítékként felajánlani. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással átadott árut harmadik személy lefoglalja, Megrendelő köteles írásban felhívni a harmadik személy figyelmét Szállító tulajdonjogára, és haladéktalanul írásban tájékoztatni Szállítót a lefoglalás tényéről. A tulajdonjog fenntartás kiterjed az áru feldolgozásából származó termékekre is. Amennyiben a fenntartott árut más áruval együtt dolgozzák fel, keverik össze vagy egyesítik, Szállító közös tulajdont szerez az így előállított termék felett, a teljesítés időpontjáig az áru kiszámlázott értékével arányosan. Szállítónak jogában áll megkövetelni a tulajdonjog fenntartással átadott, továbbfeldolgozásra nem került áru visszaszolgáltatását további türelmi idő alkalmazása nélkül, ha a Megrendelő 30 naptári napon túli késedelembe esik Szállítóval szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével.


XII. VIS MAIOR, KORLÁTOZÁSOK

Különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek tekintendőek Vis Maior eseménynek: termelés beszüntetése, termelés leállítása, munkamegszakítás, tűz, árvíz, gépek megsemmisülése, nyersanyag-, munkaerő-, energia- vagy egyéb anyaghiány, az utánpótlás teljes vagy részleges elvágása, sztrájk, a szállítás megszakadása, hivatalos rendeletek, vagy bármely más olyan akadály, amely a termelést, kiszállítást, átvételt vagy felhasználást meggátolja, késlelteti, lecsökkenti vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior esemény fennállásának ideje alatt Szállító nem köteles szállítani. Amennyiben a Vis Maior esemény 4 hetet meghaladóan áll fenn, mindkét félnek jogában áll a szerződéstől elállni. A szerződéstől való elállás esetén Megrendelő nem nyújthat be kártérítési igényt. Szállító nem köteles a Megrendelő által fizetendő költségeket (pl. harmadik személynek fizetendő büntetés) megtéríteni. Amennyiben Szállító utánpótlási forrása megszűnik, nem köteles gondoskodni a hiányzó forrásokról. Az adott termék vonatkozásában Szállítónak jogában áll a szállított mennyiséget a saját szükségleteinek megfelelően lecsökkenteni. Ilyen eljárás esetén Szállító mentesül minden további szállítási kötelezettsége alól.


XIII. GARANCIA ÉS KÁRTÉRÍTÉS

1. Az áru kiszállítását követően az V. pont szerint haladéktalanul tájékoztatni kell Szállítót az esetleges hibákról és hiányokról. A hibák és hiányok pontos leírását írásban kell benyújtani és megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani, valamint termékmintákat, dokumentumokat, számlaszámot, kötegszámot, sarzsszámot kell a leíráshoz mellékelni. Megrendelő kötelessége, hogy az árut annak átvételét követő 24 órán belül kizárólag Szállító eredeti csomagolóeszközéből vett minta alapján megvizsgálja. Amennyiben a bejelentett hiba megalapozott, Megrendelő saját választása szerint árengedményt kérhet, vagy a termék kicserélése vagy az áru visszavétele mellett dönthet. Megrendelő csak akkor tarthat igényt jóváírásra vagy pótszállításra, ha a hibás árut Szállító felhívására visszaszállította.
2. Amennyiben az árut nem a Szállító által megadott vagy a REACH által meghatározott felhasználási célnak megfelelően alkalmazzák, Szállító nem tehető felelőssé semmilyen ebből eredő kárért. Az áru megfelelőségének vizsgálata kizárólag a Megrendelő kötelessége. Ha a Szállító a Megrendelő által kezdeményezetten a REACH-csel kapcsolatban jogszabályi vagy hatósági előírásnak köteles eleget tenni és az ezen kötelezettségek szabályos betartása miatt a szállítás késedelmet szenved vagy lehetetlenné válik, a Szállító az ebből származó károkért nem felel.
3. A Szállító az enyhe gondatlanságból származó kárigényekért és visszkereseti igényekért fennálló felelősségét – tekintettel a Szállító által biztosított kedvező árakra, fizetési feltételekre és magas szintű szolgáltatásokra - kizárja. Szállító kártérítési kötelezettsége a hibás áru számla szerinti értékére korlátozódik. A Szállító felelősségének kizárására és korlátozására egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
4. Amennyiben a Megrendelő harmadik személy igényét kívánja Szállítóra áthárítani, úgy köteles erről az igényről való értesüléstől számított 8 napon belül Szállítót a harmadik személy kárigényének és az ahhoz csatolt iratok megküldésével írásban tájékoztatni. Megrendelő késedelmes tájékoztatásából származó bizonyíthatatlanság a Megrendelő terhére esik.


XIV. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. Megrendelő az árut kizárólag a Szállító által előírt csomagolásban és a jogszabályilag vagy hatóságilag előírt megjelölések, kísérő okmányok és használati utasítások mellékelésével hozhatja forgalomba. A Megrendelő köteles a jogszabályi és egyéb jelölési és csomagolási előírásoknak megfelelni. Szállító nem köteles az eladott árut visszavenni vagy a Megrendelőnek kártérítést fizetni, ha számára a megszerzett áru forgalomba hozatalát mennyiségileg, időbelileg vagy egyéb más módon hatóságilag megtiltják vagy korlátozzák. Amennyiben azonban a visszavételi kötelezettséget hatóságilag rendelik el, a Megrendelő köteles az árut az eredeti csomagolásban további anyagok, készítmények vagy késztermékek hozzáadása nélkül saját költségre a Szállítónak visszaszolgáltatni. Ha a Megrendelő tudomására jut az áru számára eddig nem ismert valamely tulajdonsága, köteles erről a Szállítót haladéktalanul tájékoztatni. A Megrendelő felelős a Szállító ezen szabályok be nem tartásából származó káraiért, költségeiért. 
2. Amennyiben az áru megvásárlása hatósági engedélytől/hozzájárulástól függ, a Megrendelő köteles igazolni, hogy ezek a szállítás időpontjában rendelkezésre állnak. Megrendelő bármilyen változásról köteles a Szállítót minden további nélkül haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az ennek megszegésével a Szállítónak okozott kárért, költségért a Megrendelő felelősséggel tartozik.


XV. HULLADÉK

A szállítási szerződés teljesítését követően valamennyi, kifejezetten a szerződés teljesítéséhez diszponált anyagot (pl. nyersanyagot, címkét, csomagolóanyagot) a Szállító jogosult a Megrendelőnek elszállítani és ennek költségeit elszámolni. Amennyiben a Megrendelő a szállítást nem fogadja el, a Szállító jogosult ezeket az anyagokat a Megrendelő számlájára egy erre szakosodott hulladékkezelő vállalkozásnak átadni. A kifejezetten az ezen megrendeléshez diszponált nyersanyagokat a Szállító jogosult a szerződéses jogviszony fennállta alatt is a Megrendelő számlájára szabályszerűen elszállíttatni, amennyiben az a késedelmes átvétel miatt használhatatlanná vált.

XVI. ILLETÉKES BÍRÓSÁG, ÉRVÉNYTELENSÉG

1. Az  illetékes  bíróság  a  Szállító  mindenkori  székhelye  szerint   bíróság,   illetve  ügyértéktől  függően  a Fõvárosi Törvényszék.
2. Amennyiben a jelen Általános Szállítási Feltételek bármely kikötése részben vagy egészben érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen kikötést egy olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a gazdasági céloknak leginkább megfelel.


XVII. IRÁNYADÓ NYELV

Jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek magyar nyelven készültek, bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a Megrendelővel megkötött többnyelvű szerződések között eltérés van, mindig Szállító magyar nyelvű változata az irányadó.
 

Budapest, 2013. május 1.
Oldal nyomtatása